Thomas Foken 2020-06 Klimawandel VDI S4F | Folie 33 von 32