Thomas Foken 2020-06 Klimawandel VDI S4F | Folie 20 von 32