Thomas Foken 2020-06 Klimawandel VDI S4F | Folie 6 von 32