Thomas Foken 2020-06 Klimawandel VDI S4F | Folie 4 von 32